Xã hội
HĐND các cấp thành phố: Tiếp tục đổi mới hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn