Xã hội
Phát huy vai trò của doanh nghiệp và người dân trong phục hồi kinh tế