Xã hội
Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số thành viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia