Xã hội
Nhiều cơ sở sản xuất gạch khó hoàn thành chuyển đổi sang công nghệ lò tuynel theo đúng lộ trình