Xã hội
Pháp sử dụng máy bay để điều chuyển các bệnh nhân Covid-19