Xã hội
Hà Nội đã xét nghiệm nhanh gần 45.000 người dân trở về từ Đà Nẵng