Xã hội
Hà Nội rà soát, thống kê 72.275 người về từ Đà Nẵng