Sức khỏe
Tử vong do COVID-19 giảm 6 lần ở các quốc gia sử dụng vắc-xin BCG phòng lao