Giải trí
Danh ca Khánh Ly không xem phim 'Em và Trịnh'