Sức khỏe
Con người đã nghiện thuốc lá 13.000 năm trước