Sức khỏe
Máy MRI mạnh nhất để quan sát cơ thể con người mang lại những hình ảnh đầu tiên