Đi đâu
Pháp: Tiếp tục hoãn mở cửa trở lại tháp Eiffel