Sức khỏe
Việc sinh mổ có ảnh hưởng gì đến sự phát triển sau này của bé không?