Sức khỏe
Hai loại vắc xin có thể sẵn sàng để được phê duyệt vào tháng 11 tại Mỹ