Sức khỏe
Nguy cơ lây nhiễm virus Covid-19 trên máy bay là rất thấp