Dịch Covid-19
Cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan phòng, chống dịch COVID-19