Giải trí
Việc sản xuất "Batman" mới bị dừng vì diễn viên chính nhiễm COVID-19